อบรม 5ส อบรมอะไร 5ส คืออะไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

อบรม 5ส

การอบรม 5ส หลักสูตรมีความสำคัญอย่างมากทั้งต่อพนักงานและหัวหน้างาน ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานสถานประกอบกิจการ ก่อนจะไปดูว่าอบรม 5ส อบรมอะไรหรือมีหลักสูตรใดบ้าง เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 5ส กันก่อนดีกว่า เพื่อให้ทุกคนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ 5ส มากขึ้น

5ส คืออะไร มีอะไรบ้าง

1.ส-สะสาง

เรามาเริ่มต้นกันที่ ส แรกคือ ส-สะสาง เป็นการแยกที่ที่จำเป็นและสิ่งที่ไม่จำเป็น ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยจัดให้เป็นหมวดหมู่ อะไรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อไม่ให้สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องหรืออุปกรณ์ที่ไม่มีประโยชน์ก่อให้เกิดอุปสรรคในการทำงาน

2.ส-สะดวก

สะดวก เป็นการนำสิ่งที่สะสางมาจัดวางไว้ใหเป็นระเบียบ โดยต้องคำนึงถึงกระบวนการใช้งานและความปลอดภัย อธิบายง่ายๆ คือการนำมาวางไว้ให้เราสามารถหยิบจับได้ง่าย อาจระบุป้ายไว้ทีนี้เราจะไม่ต้องมาเสียเวลากับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อีกต่อไป

3.ส-สะอาด

สำหรับ ส-สะอาด คือการเก็บ กวาด ทำความสะอาด เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ส่งผลทางด้านจิตใจสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่พบเห็น เมื่อสภาพแวดล้อมดี สะอาด การทำงานก็ดี มีประสิทธิภาพ

4.ส-สุขลักษณะ

สุขลักษณะคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก 3ส แรก เมื่อทั้ง 3ส แรกสามารถทำได้ดี จัดการได้อย่างยอดเยี่ยม ย่อมเกิดสุขลักษณะที่ดีตามมา อาจตั้งเป้าหมายไว้ว่าแบบไหนที่เรียกว่า สุขลักษณะที่ดี

5.ส-สร้างนิสัย

ส สุดท้ายคือ สร้างนิสัย นับว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญและยากที่สุด เนื่องจากคำว่า นิสัย ไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำเพียงแค่ 1 ครั้งแต่หมายถึงการทำซ้ำๆ จนกลายเป็นนิสัย 

อบรม 5ส อบรมอะไรบ้าง

การอบรม 5ส ประกอบไปด้วยหลายหมวดหมู่วิชา โดยหลักๆ แล้วประกอบไปด้วย

  • แนวคิดการเพิ่มผลผลิต
  • หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินโครงการ
  • 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน
  • การจัดทำมาตรฐาน 5ส และจัดทำเอกสารระบบ 5ส
  • เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส

การอบรม 5ส นั้นมีความสำคัญมากๆ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทำความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงาน หรือการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีภายในสถานประกอบกิจการ อีกทั้งการอบรม 5ส ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี เรื่องการทำงานอย่างมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยในการทำงานด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรม 5ส มาแล้วยังสามารถนำเอาวิชาความรู้หรือเทคนิคต่างๆ ที่ได้ไปแนะนำให้คำปรึกษาผู้อื่นได้ สร้างวัฒนธรรมที่ดีขึ้นภายในองค์กร เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเกิดความปลอดภัยในการทำงานด้วย เชื่อว่าทุกคนคงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ อบรม 5ส แล้ว