บริษัทหางานที่มีประโยชน์ต่อผู้ว่างงานทุกคน

หางาน

งานเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเงินรายได้ให้กับทุกคนที่ทำงาน และเงินที่ได้จากการทำงานสามารถนำไปใช้เพื่อความอยู่รอดในแต่ละวันรวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง แน่นอนว่าสำหรับคนที่ยังไม่มีงานหรือก็คือคนว่างงาน จำเป็นต้องหางาน ซึ่งปัจจุบันมีความสะดวกมากขึ้นเนื่องจากมีบริษัทที่จัดหางานให้กับผู้ว่างงานทุกคน โดยจะกล่าวถึงในบทความนี้ 

บริษัทหางานคือ ? 

บริษัทหางานเป็นตัวกลางการประสานงานกับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าทำงานกับบริษัทที่หาพนักงานหรือก็คือบริษัทที่มีตำแหน่งว่างรับพนักงานใหม่ ๆ เข้ามา โดยทั่วไปนั้นคนที่กำลังหางานจะนำประวัติของตนเองไปฝากไว้กับบริษัท แล้วสัมภาษณ์งานในเบื้องต้นเพื่อให้ได้รู้ว่าผู้สมัครเข้าทำงานมีทักษะด้านใดบ้าง ทั้งทักษะในเรื่องของภาษา การทำงาน ทัศนคติ ความรู้เฉพาะด้าน เช่น การทำงานในตำแหน่งของ Sales ขายของ จะเห็นจากทักษะในการสื่อสารหรือบุคลิกที่แสดงออก นำข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินว่าผู้สมัครมีความสามารถอย่างไร จากนั้นก็นำไปให้บริษัทที่เป็นต้นสังกัด ทุกวันนี้ในประเทศไทยจะมีบริษัท หางาน ที่หลากหลาย และมีรูปแบบหรือเงื่อนไขการบริการที่ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะฝากประวัติกับบริษัทใด ให้ศึกษาอย่างละเอียดว่าบริษัทนั้นมีความน่าเชื่อถือและมีข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ 

ประเภทของบริษัทหางาน  

สำหรับการแบ่งประเภทบริษัทหางานนั้น จะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท โดยสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

  • บริษัทที่อยู่ในระดับ Management เป็นบริษัทที่เน้นเกี่ยวกับการหาบุคลากรระดับของผู้บริหาร หรือก็คือระดับ Leader โดยเฉพาะ 
  • บริษัทที่อยู่ในระดับทั่วไป จะเป็นบริษัทที่เน้นการหาบุคคลกรซึ่งจบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรี โดยจะหาให้แค่ในบริษัท บางที่จะหาให้บริษัทของประเทศในแถบยุโรป ประเทศญี่ปุ่น ในประเทศไทย และบริษัทของประเทศอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นล่าม เจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหาร 
  • บริษัทที่อยู่ในระดับ Operation จะเป็นการจัดหางานให้กับผู้ที่จบจากระดับชั้นมัธยม, ป.ว.ช., ป.ว.ส. โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานที่ทำในโรงงาน การรับสมัครแต่ละครั้งจะรับจำนวนมาก เน้นที่ตำแหน่งเกี่ยวกับการสนับสนุน ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, แม่บ้าน คนขับรถ 

จะเห็นว่า บริษัทสำหรับการหางานเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่ในการนำประวัติของผู้ที่ต้องการทำงานด้านต่าง ๆ ส่งไปยังบริษัทที่ต้องการคนงาน หรือก็คือเป็นบริษัทที่เป็นตัวกลางระหว่างคนต้องการงานกับบริษัทที่ต้องการแรงงาน ซึ่งมีอยู่หลากหลายบริษัทในปัจจุบัน รวมถึงความหลากหลายของงานแต่ละประเภท ทั้งการทำงานในบริษัทของไทย ยุโรป ญี่ปุ่น และชาติต่าง ๆ ทั่วโลกทุกทวีป